Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 25.05.2018 r.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Informacje podstawowe
 3. Warunki realizacji zamówienia
 4. Modyfikacja zamówienia
 5. Dostawa
 6. Płatności
 7. Reklamacje
 8. Zwrot towaru i odstąpienie od umowy
 9. Postanowienia końcowe
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Polityka Cookies

Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedający/Sklep/Drukarnia – Łukasz Bobrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: all-service Łukasz Bobrowski, zarejestrowaną pod adresem ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9, 65-021 Zielona Góra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9291634109, REGON: 978091784.
  Główny adres e-mail do kontaktu: bok@Bc-24.pl.pl, główny numer telefonu: 68 320 68 68 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży lub osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej (zwana także konsumentem), zawierająca ze sprzedającym Umowę̨ sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z działalnością̨ gospodarczą lub zawodową ww. osoby fizycznej.
 • Produkt/Towar – usługa wyprodukowania przez Sprzedającego na indywidualne zamówienie Klienta rzeczy nieprefabrykowanej, określonej przez Kupującego w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanej z jego osobą, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.
 • Sklep/Serwis internetowy/System – strona internetowa umożliwiająca zakup Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 • Pracownicy drukarni/Obsługa klienta/Obsługa serwisu - osoby zatrudnione w firmie właściciela mające wgląd w Zamówienia, historię Zamówień, Pliki oraz dane kontaktowe Klienta w celu prawidłowego przebiegu realizacji Zamówienia.
 • OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące między Sprzedającym i Klientem, który zawiera ze Sprzedającym Umowę̨ sprzedaży.
 • Strona – Sprzedający lub Kupujący.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.
 • Parametry zamówienia/Parametry produktu - szczegółowe cechy Produktu.
 • Specyfikacja – określone i przyjęte przez Drukarnię zalecane standardy dotyczące: Pre-Press (w tym zalecane parametry Projektów graficznych, przesyłanych przez Klienta w ramach Zamówienia, proces ich przetwarzania – RIPu); Press – procesów druku barwnego i monochromatycznego; Post-Press – wykończenia Produktu na podstawie Zamówienia.
 • Projekt/Plik – plik graficzny przesyłany za pośrednictwem Systemu przez Kupującego w celu wykonania przez Drukarnię Towaru na podstawie Zamówienia.
 1. Informacje podstawowe
  1. Właścicielem Serwisu Bc-24.pl.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma:
   all-service Łukasz Bobrowski zarejestrowana pod adresem:
   ul. gen. J. Dąbrowskiego 63/9
   65-021 Zielona Góra
   NIP: 929-163-41-09
   z siedzibą:
   ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra

   Numer kontaktowy: 68 320 68 68
   Główny e-mail kontaktowy:bok@Bc-24.pl.pl
   Numer konta bankowego: MBank: 56 1140 2017 0000 4302 1292 1157
 2. Warunki realizacji zamówienia
  1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie licencje umożliwiające mu wykorzystanie Plików graficznych i Projektów w celu zamówienia Produktu w Serwisie www.Bc-24.pl.pl, oraz zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS), które stanowią rozszerzenie regulaminu.
  2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że dane osobowe podane podczas rejestracji konta są zgodne z prawdą (dane osobowe są niezbędne do realizacji Zamówienia).
  3. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, dokonując zakupu za pomocą mechanizmów dostępnych w Serwisie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Produktu, Regulaminie Serwisu oraz Specyfikacji Drukarni (określonej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży). Moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży następuje podczas potwierdzenia przez Serwis przyjęcia Zamówienia do realizacji, czyli po opłaceniu Zamówienia przez Klienta, akceptacji Plików graficznych wgranych przez Klienta do Systemu i przekazaniu ich do druku przez Pracowników Drukarni. Potwierdzenie wysyłane jest na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji w Serwisie. Umowa wygasa z chwilą przekazania zamówionego Towaru doręczycielowi. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu www.Bc-24.pl.pl. Podczas składania Zamówienia a przed zakończeniem tego procesu Klient zostaje poinformowany o obowiązku zapłaty.
  4. Zakup w Serwisie możliwy jest po rejestracji. Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny wpisując w nim odpowiednie dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu. Dane niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia oznaczone są symbolem * i są to: typ konta - prywatne lub firmowe; imię i nazwisko; kraj; nazwa firmy wraz z numerem NIP (jeśli Kupujący prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową); pełny adres do korespondencji; pełny adres domyślny do wysyłki; numer telefonu; adres e-mail; hasło. Hasło służy do logowania w Serwisie - znane jest tylko klientowi, a Pracownicy drukarni nie mają wglądu ani możliwości jego zmiany. Wprowadzone hasło zostaje zaszyfrowane podczas przetwarzania formularza.
  5. Aby proces rejestracji został zakończony Klient, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu, potwierdza, że:
   1. zapoznał się i akceptuje Regulamin Serwisu. Brak akceptacji uniemożliwia dokończenie procesu rejestracji i założenia konta w Serwisie;
   2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji Zamówień. Brak zgody uniemożliwia dokończenie procesu rejestracji i założenia konta w Serwisie;
   3. został poinformowany, że podanie danych osobowych w celu realizacji Zamówień jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówień oraz że Klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania.
  6. Ze względu na integrację Serwisu z zewnętrznymi systemami (system płatności elektronicznych PayU, system integracji z kurierem DPD, system integracji z Pocztą Polską) dane wprowadzone przez Klienta mogą być udostępniane w/w podmiotom w celu poprawnej realizacji Zamówienia.
  7. Klient, dobrowolnie zaznaczając odpowiednie, osobne pola w formularzu, potwierdza, że:
   1. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email i/lub numer telefonu;
   2. został poinformowany, że podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, jest dobrowolne oraz że klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, możliwości poprawienia i zaprzestania ich przetwarzania;
   3. do celów statystycznych Klient proszony jest także o wypełnienie nieobowiązkowej ankiety.
  8. Akceptując powyższe postanowienia, a tym samym kończąc proces rejestracji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z realizacją Zamówień i obsługą Sklepu, w tym informacji systemowych zawierających statusy realizacji, wskazówki od Obsługi klienta, kluczowe informacje o zmianach na stronie Bc-24.pl.pl.
  9. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia jest możliwe, gdy zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:
   1. Zamówienie w Serwisie zostało złożone poprawnie i posiada indywidualny numer;
   2. dane teleadresowe oraz księgowe nie budzą zastrzeżeń co do ich poprawności;
   3. Zamówienie zostało opłacone: na rachunek bankowy Serwisu i wpłata została zaksięgowana lub Pracownik Drukarni zaakceptował wygenerowane na stronie banku potwierdzenie transakcji lub za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU;
   4. Pliki do druku zostały wgrane do Systemu przez Klienta;
   5. Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia i rozpoczęcia realizacji Zamówienia od Obsługi serwisu poprzez automatyczną wiadomość wysyłaną na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
  10. W szczególnych przypadkach Serwis ma prawo do anulowania Zamówienia o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Do takich przypadków wlicza się sytuacje, w których:
   1. Zamówienie nie zostało opłacone przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakupu;
   2. Klient nie dostarczył prawidłowych Plików do druku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu lub ostatniej aktualizacji statusu Plików, które zawierały błędy lub/i były niezgodne ze Specyfikacją i nie zostały zaakceptowane przez Pracowników drukarni;
   3. w przypadku, w którym z powodów technicznych wyprodukowanie zamówionego Produktu jest niemożliwe lub Produkt końcowy będzie niezgodny z prawem;
   4. w przypadku, w którym przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych występuje techniczny problem z Zamówieniem, lecz Pracownicy drukarni przez utrudniony kontakt z Klientem lub jego brak nie mogą poinformować o problemie lub/i zaproponować rozwiązania;
   5. w przypadku, w którym Pracownicy drukarni stwierdzą, że dane Klienta, podane podczas rejestracji, zawierają błędy lub są niezgodne z polskim prawem (w tym dane do faktury VAT, dane do wysyłki, nieprawidłowy adres e-mail, nieprawidłowy numer telefonu).
  11. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone przez Klienta, lecz zostało anulowane przez Obsługę serwisu, Klient zostaje poproszony drogą mailową o pełne dane do zwrotu wpłaty. Jeżeli Drukarnia nie otrzyma w/w informacji, zwrot wpłaty nastąpi taką samą drogą, co uznanie.
  12. Serwis nie przystąpi realizacji Zamówienia w przypadku, gdy w Zamówieniu lub Projekcie stwierdzone zostaną błędy uniemożliwiające realizację Zamówienia. Serwis odmówi wyprodukowania Produktu, jeśli Obsługa stwierdzi naruszenie praw autorskich w przesłanych Plikach projektowych lub jeśli materiały przesłane razem z Zamówieniem będą w rażący sposób naruszały polskie prawo lub politykę firmy. W każdym z w/w przypadków Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
  13. Każdy Produkt dostępny w Systemie posiada swój czas realizacji. Czas ten liczony jest od kolejnego dnia roboczego po akceptacji Plików i zaksięgowaniu płatności. Do momentu akceptacji Plików i zaksięgowania płatności termin zakończenia Zamówienia jest przybliżony i może ulec zmianie. W tej tabeli przedstawiony jest czas realizacji dla poszczególnych Produktów. Obowiązują terminy wygenerowane przez System i nie ma możliwości przyspieszenia Zamówienia.
  14. Klient nie ma możliwości podzielenia jednej pozycji w koszyku na kilka Projektów. W tym celu prosimy o dodanie do koszyka kilku Produktów i podłączenie do nich poszczególnych Plików projektowych.
  15. Wszelkie Pliki projektowe przesyłane do Serwisu muszą spełniać wymogi Specyfikacji opisane na stronie: Jak przygotować projekt. Pliki są sprawdzane przez Obsługę klienta i weryfikowane pod kątem poprawności i zgodności ze Specyfikacją Drukarni. Wszelkie Pliki przygotowane niezgodnie z wytycznymi mogą zostać wykorzystane do realizacji Zamówienia tylko za pisemną zgodą Klienta wysłaną na adres email: bok@Bc-24.pl.pl i na jego odpowiedzialność.
  16. Cechy i szczegóły Produktów produkowane przez Drukarnię zostały opisane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
  17. Serwis przechowuje Pliki tylko z potwierdzonych Zamówień, tj Zamówień przekazanych do realizacji. Pliki przechowywane są przez minimum 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia realizacji Zamówienia i przekazania go do dostawy. Po tym okresie Pliki zostają trwale usunięte z Serwisu.
 3. Modyfikacja Zamówienia
  1. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.
  2. W przypadku pomyłki, podczas składnia zmiany parametrów Zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z działem Obsługi klienta, w celu wyjaśnienia
  3. Modyfikację Zamówienia należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE telefonicznie kontaktując się z biurem Obsługi klienta pod numerem 68 320 68 68 / 516 759 979 lub pisząc na adres mailowy: bok@Bc-24.pl.pl.
 4. Dostawa
  1. Klient ma możliwość wyboru rodzaju dostawy w koszyku systemowym.
  2. Klient po otrzymaniu przesyłki powinien otworzyć ją w obecności kuriera i w przypadku niezgodności zawartości z Zamówieniem lub uszkodzenia przesyłki sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro Obsługi klienta Bc-24.pl.pl.
  3. Spedytor zajmujący się dostarczeniem przesyłki (Poczta Polska, kurier DPD itp.) jest traktowany jako podwykonawca Serwisu Bc-24.pl.pl. Oznacza to, że za wszelkie opóźnienia lub uszkodzenia przesyłek odpowiedzialny jest wykonawca Zamówienia, czyli portal Bc-24.pl.pl. W przypadku uszkodzenia przesyłki, osoba odbierająca powinna sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i natychmiast powiadomić Obsługę serwisu Bc-24.pl.pl. W przypadku niedostarczenia paczki (zaginięcie paczki w spedycji) Klient powinien zgłosić taki fakt drogą mailową lub telefoniczną:
   tel.: 68 320 68 68
   e-mail: bok@Bc-24.pl.pl
  4. Zgodnie z Umową pomiędzy spedytorem a portalem Bc-24.pl.pl podajemy maksymalny czas dostaw:
   przesyłka kurierska DPD - maksymalnie do 48 godzin;
   Paczka Pocztowa 48 - maksymalnie do 48 godzin.
 5. Płatności
  1. Głównym sposobem płatności w Serwisie jest system przedpłatowy PayU. Zamówienia nieopłacone pozostają w Systemie ze statusem "oczekuje na opłacenie" i nie są realizowane przez Drukarnię do momentu otrzymania z systemu PayU automatycznego raportu o opłaceniu Zamówienia.
  2. W przypadku konieczności wykonania zwrotu należności biuro Obsługi klienta Serwisu Bc-24.pl.pl niezwłocznie drogą mailową prosi Klienta o pełne dane do zwrotu należności:
   imię i nazwisko / nazwa firmy;
   pełne dane adresowe konta bankowego;
   numer rachunku bankowego.
   Procedura zwrotu należności uruchamiana jest niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta pełnych i prawidłowych danych umożliwiających zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku nie otrzymania danych od Klienta, zwrot zostanie wykonany tą samą metodą, co uznanie na naszym rachunku bankowym.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
   (Dz. U. z 2012r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur na adres e-mail, podany przy rejestracji, lub (jeżeli został zmieniony) adres e-mail używany do logowania w systemie Bc-24.pl. Sprzedawca i nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami §6 - §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,
   zasad ich przechowywyana oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1528).
   • Podstawa prawna:
    Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) art. 106n ust. 1
 6. Reklamacje
  1. Warunkiem niezbędnym do obsługi reklamacji jest: dostarczenie do działu Obsługi klienta (na adres: bok@Bc-24.pl.pl lub all-service Łukasz Bobrowski, ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra) pisma (zgłoszenia reklamacji) określającego przedmiot reklamacji (opis, zdjęcia, filmy itp). W szczególnych przypadkach Klient proszony jest o zwrot całego zamówionego nakładu w celu analizy i stwierdzenia zasadności reklamacji. Wszelkie reklamacje zostają rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia
 7. Zwrot Towaru i odstąpienie od Umowy
  1. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego Bc-24.pl.pl nie podlegają Prawu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Towary te są produkowane w pojedynczych partiach na indywidualne zamówienie i według indywidualnych ustaleń z Klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego z Projektów przesłanych przez zamawiającego). Z tego tytułu Towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych na odległość w ciągu 14 dni od daty zakupu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Postanowienia końcowe
  1. Klient ma możliwość wybrania konfiguracji Produktu, jednak w sporadycznych przypadkach nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane z przyczyn technicznych - w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia Zamówienia przez biuro Obsługi klienta.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku powstania sytuacji, w której wyprodukowanie zamówionego Produktu jest niemożliwe z powodów technicznych lub kiedy Obsługa drukarni stwierdzi, iż Produkt końcowy będzie odbiegał lub będzie niezgodny z zamawianym Towarem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. O każdorazowej zmianie Regulaminu wszyscy Klienci Serwisu zostaną powiadomieni nie później niż 7 dni przed wejściem Regulaminu w życie.
 9. Ochrona danych osobowych
  Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności
 10. Polityka Cookies
  Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
  Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna pod tym linkiem.

INFORMACJA

Szanowni Klienci,

zachęcamy do skorzystania z oferty naszej drukarni która znajduje się pod adresem

 

www.web-to-print.pl

 

Oferujemy tam znacznie więcej produktów które można zamówić na nowocześniejszej stronie. 
Jesteśmy tą samą drukarnią, zmieniają się jedynie dane sprzedawcy.

Możliwość składania zamówień na bc-24.pl zostatnie niedługo wyłączona.